Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Voorwaarden

Domez woonshop/ cadeaushop

Utrechtsestraatweg23a
3445 AL Woerden
 
0348 445655
 
Bank: NL 14 INGB 0672 8915 81
KvK: 30206344
BTW: 814643875B01
 
Algemene Verkoopvoorwaarden - Domez webshop
 
1. Algemeen
1.1   Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Domez  webshop  zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2   Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

1.3   Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4   Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Domez cadeau shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Domez ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.6   Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 
2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1   Alle aanbiedingen van Domez  zijn vrijblijvend en Domez behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2   Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Domez. Domez is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Domez dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
 
3. Prijzen
3.1   De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 
4. Betaling
4.1   Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten en inclusief BTW.

4.2   Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.

4.3   U kunt op de volgende manieren betalen: via iDEAL,creditcard of vooruitbetaling.

4.4   De betaling dient volledig binnen zeven werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.

Gedurende deze periode reserveert Domez de bestelde artikelen voor u. Indien u met de betaling in gebreke bent, is Domez gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5   Betaling dient te geschieden zonder korting.

4.6   Domez verzendt een bevestiging per e-mail zodra uw betaling binnen is.
 
5. Levering
5.1   Levering door Domez vindt plaats binnen zes werkdagen na bestelling, tenzij door Domez  anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Domez. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2   Alle leveringen van artikelen worden aangeboden aan TNT post. Deze bezorgen normaliter binnen twee werkdagen, mits het afleveradres binnen Nederland ligt.

5.3   Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. 
 
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1   Het eigendom van geleverde producten gaat over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Domez verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over. 
 
7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1   Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd aan Domez te melden.

7.2   Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Domez de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3   Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen acht werkdagen na aflevering aan Domez te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. U dient hiervan vooraf middels een schriftelijk bericht (e-mail) ons op de hoogte te stellen.

7.4   Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
het artikel is ontdaan van de merk- en/of prijslabels.
het artikel is gebruikt.
het artikel is beschadigd.
de eventuele verpakking van het product beschadigd is.
Een door Domez reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.
 
8. Garantie
8.1    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

8.2     De garantie valt binnen het seizoen waarin het desbetreffende artikel gekocht is.

9. Bestellingen/communicatie
9.1   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Domez, dan wel tussen Domez en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Domez, is Domez niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld Domez.
 
10. Overmacht
10.1  Domez heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder Domez gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Domez kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt. 

11. Diversen
11.1  Indien u aan Domez schriftelijk opgave doet van een adres, is Domez gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Domez schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2   Wanneer door Domez gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Domez deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Domez in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Domez vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4   Domez is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Bescherming van persoonsgegevens
12.1  De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Domez zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.

12.2  Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op reclame van Domez per post, telefoon of e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, door dit schriftelijk of per e-mail mee te delen aan Domez via webshop@domez.eu
Daarnaast kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen.

Het auteursrecht van de website Domez wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan Domez CV. Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of gebruikt door derden zonder toestemming van Domez.

13. Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een vraag te verwerken of een aanmelding te kunnen verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoon)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

14. Overige juridische informatie
Domez betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Domez aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Domez of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Domez. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Domez.